صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

تالیف: حسن مشحون
ویراستار : شکوفه شهیدی
چاپ اول : 1373

غرض از نگارش این کتاب بیان سرگذشت موسیقی ایران در طول تاریخ و شمه ای از چگونگی آن نیز شرح تحول ،تغییرات ،عوامل و حوادثی است که در دورانهای گوناگون در ترقی و تنزل و رکورد این فن موثر افتاده است .همچنین ذکر نام و شرح احوال و آثار موسیقیدانان و دانشمندان بزرگ و نویسندگان کتابها و رساله ها و شارحین و کسانی است که با آشنایی عملی و نظری نسبت به موسیقی و نوآوریها و تصرفات خود در توسعه و تکمیل این فن کوشیده اند .شرح احوال و اشاره به نام خوانندگان و نوازندگانی است که عمر عزیز و اوقات گرانبهای خود را در راه کسب و حفظ و توسعه و تکامل این فن شریف صرف کرده و با ضبط در خاطره و نقل سینه به سینه آن را به آیندگان سپرده اند همچنین استادان بنام معاصر و هنرمندانی که در این راه مراحلی پیموده اند این بخش را می توان تذکره ی موسیقدانان نامید .