صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : حسن حاتمی

آهنگساز : احمد محسن پور


ای داد و بیداد ، داره چکو بسوته ،
شوی شبنمو وارش و او بسوته،
عاشقه دله صد آرزو بسوته
بزن بادو بیه
وارشو شبنم وارشو شبنم بیره شبنم
مه دل تش اِنه
بلکه هاده نم بلکه هاده نم،بیره شبنم
غریبی حاله ره ، خومبه بندوبند ، خومبه بندوبند ، آی بندوبند
اَتی کم بووشه
مِنه دل غم مِنه دل غم ،
یار دل غم
وارشو شبنم،بلکه هاده نم،
خومبه بندوبند بلکه بوه کم،مه دل غم
گِل زرد و گِل ، زردو گِل زرد ، زرد و گِل زرد ، مه گِل زرد
هِنیش مه پلیا ، بوم دل درد بوم دل درد ، شه دل درد
خشک هایته تار من
بسوته مه پر بسوته مه پر ، بسوته پر
حکایت هاکنم ، آهی کشِم سرد آهی کشِم سرد ، با دله درد
زرد و گِل زرد ، آهی کشِم سرد ،
بوم دل درد بسوته مه پر ، بسوته پر
های یارا ، بزنه وا ، بزنه وا ، بزنه وا ، بزنه وا بهیره وارش
های یارا ، بزنه وا ، کم هاکنم ،کم هاکنم ،کم هاکنم منه دل تش ، بهیره وارش بهیره وارش
های لیلی جان ، آ مه دل تش آمه دل تش
بزنه وا ، بزنه وا ، بهیره وارش،
بهیره وارش ، آ مه دل تش آ مه دل تش
هاااااای
ای داد و بیداد شکوفه های درختهای جنگلی از بین رفته
شبنم شبانگاهی و بارش باران از بین رفته
صدآرزویی که دردل عاشق بودبه ناامیدی بدل شدولی بازهم امید هست
ای باد شروع به وزیدن کن تا ابر ببارد
تا شبنم و باران شروع به باریدن کنند
دلم را آتشی فرا گرفته
شاید ازین بارش باران نَمی روی ان بنشیند (آن را خنک کند و شبنمی بیاید)
دلم را حال غریبی فرا گرفته بخاطر همین پشت سر هم می خوانم، پشت سر هم
شاید کمی از غم های دلم کم شود
ای یار دل غمدیده
باران و شبنم شاید نَمی دهد
پشت سر هم میخوانم ،شاید کم شود غم دل من
گل زرد و گل زرد و گل زرد و گل زرد من
کنارم بنشین تا درد دلم را برایت بگویم
درد دل خودم را
صدای آواز (خوانش من)خشک و بی روح شده
پر پروازم سوخت,پرم سوخت
حکایت می کنم و آهی سرد از دل می کشم ،با دلی پر از درد
گل زرد و گل زرد ،از دلم آهی سرد می کشم
می گویم درد دل خود را ،پر پروازم سوخت ،پرم سوخت
ای یارا کاش باد بوزد،تا کمی کم کنم آتش دلم را و باران ببارد
ای یارا کاش باد بوزد،تا کمی کم کنم آتش دلم را و باران ببارد
ای لیلی (ای معشوق)جان،و از دل پر آتش من باد بوزد ،باد بوزدو باران ببارد ،باران ببارد
و از دل پر آتش من ،و از دل پر آتش من

مرتبط با این