صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

تار: محمد رضا لطفی
نی: محمد موسوی
تمبك: ناصر فرهنگ‌فر

تار: محمد رضا لطفی
نی: محمد موسوی
تمبك: ناصر فرهنگ‌فر
اجرای خصوصی در دستگاه شور، پاییز 1363

مرتبط با این