ترانه "دو 2تا چارتا" با صدای حسین حقیقی

متن ترانه "دو 2تا چارتا":

ممنونم از چشمام كه تا دیدن
چشماتو، راز عشقو فهمیدن
ممنونم از دستام كه مهرت رو
از آسمون ربنا چیدن
ممنونم از قلبم كه عاقل بود
حرف جنونو زیر پا نگذاشت
ممنونم از عقلم كه این عشقو
لنگ «دو دو تا چارتا» نگذاشت
فكر و ذكر عشق تو
روز و ماه و سال من
سرنوشت من شدی
خوش‌ به حال حال من
ممنونم از شعر حافظ كه هربار
حرف دلم رو به زبونم آورد
از شعر سعدی كه با خوندن تو
شیرینی عشقو به خونه‌م آورد
ممنونم از لبخندهای تو
كه حالمو اردیبهشتی كرد
از عطر آروم مناجاتت
كه روزگارم رو بهشتی كرد
فكر و ذكر عشق تو
روز و ماه و سال من
سرنوشت من شدی
خوش‌ به حال حال من

مرتبط با این