شعر : كریم اكبرزاده
تنظیم قطعه : مسعود مفیدی

خواننده : محسن میرزازاده

مرتبط با این