ترانه سنتی "بی قرارم" با صدای شهرام ناظری

متن ترانه "بی قرارم":

در هوایت بی قرارم بی قرارم روز و شب
سر ز كویت بر ندارم بر ندارم روز و شب
در هوایت بی قرارم بی قرارم روز و شب
سر ز كویت بر ندارم بر ندارم روز و شب
جان روز و جان شب ای جان تو
انتظارم انتظارم روز و شب
زان شبی كه وعده كردی روز وصل
زان شبی كه وعده كردی روز وصل
روز و شب را می شمارم روز و شب
ای مهار عاشقان در دست تو
ای مهار عاشقان در دست تو
در میان این قطارم روز و شب
در میان این قطارم این قطارم روز و شب
در هوایت بی قرارم بی قرارم روز و شب
سر ز كویت بر ندارم بر ندارم روز و شب
جان روز و جان شب ای جان تو
انتظارم انتظارم روز و شب
می زنی تو می زنی تو زخمه ها بر می رود
می زنی تو می زنی تو زخمه ها بر می رود
تا به گردون زیر و زارم زیر و زارم روز و شب
در هوایت بی قرارم بی قرارم روز و شب
سر ز كویت بر ندارم بر ندارم روز و شب
جان روز و جان شب ای جان تو
انتظارم انتظارم روز و شب
روز و شب را همچو خود مجنون كنم
روز و شب را كی گذارم روز و شب
می زنی تو می زنی تو زخمه ها بر می رود
می زنی تو می زنی تو زخمه ها بر می رود
تا به گردون زیر و زارم زیر و زارم روز و شب
در هوایت بی قرارم بی قرارم روز و شب
سر ز كویت بر ندارم بر ندارم روز و شب
جان روز و جان شب ای جان تو
انتظارم انتظارم روز و شب

مرتبط با این