موسیقی سنتی "امشب شب مهتابه" با صدای امیرمحمد تفتی

متن آهنگ "امشب شب مهتابه"

امشب شب مهتابه حبیبم رو میخوام حبیبم اگر خواب طبیبم رو میخوام
خواب است و بیدارش كنید مست است و هوشیارش كنید
گویید فلونی اومده اون یاره جونی اومده
اومده حالت و احوالت سپید روی تو سیه موی تو ببیند برود
جلوه موزیك
امشب شبه مهتابه حبیبم رو می خوام حبیبم اگر خوابه طبیبم رو می خوام
ماه غلام رخ زیبای توست س رو كمر بسته به بالای توست
قنده مكرر لب خندان توست ای حبیبم
قند مكرر لبو دندان توست ای عزیزم
خواب است و بیدارش كنید مست است و هوشیارش كنید
گویید فلانی اومده اون یار جونی اومده
اومده حالتو احوالتو سپید روی تو سیه موی تو ببیند برود
امشب شبه مهتابه حبیبم رو میخوام حبیبم اگر خوابه طبیبم رو میخوام
ماه غلامه رخ زیبای توست س رو كمر بسته به بالای توست
قنده مكرر لب خندان توست ای حبیبم
قند مكرر لبو دندان توست ای عزیزم
خواب است و بیدارش كنید مست است و هوشیارش كنید
گویید فلانی اومده اون یار جونی اومده
اومده حالتو احوالتو سپید روی تو سیه موی تو ببیند برود
امشب شبه مهتابه حبیبم رو میخوام حبیبم اگر خوابه طبیبم رو میخوام
امشب شبه مهتاب حبیبم اگر خوابه
امشب شبه مهتابه حبیبم رو می خوام حبیبم اگر خوابه طبیبم رو میخوام
امشب شبه مهتابه حبیبم رو میخوام حبیبم اگر خوابه طبیبم رو میخوام

مرتبط با این