صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : ناصر مسعودی
ترانه سرا : فولكلور محلی
آهنگساز : فولكلور محلی

تی دیلا به تاود به بشیم به خانه / ایتا كاری نیبه تی مار بدانه
اگر تی مار ترا بیدینه می امرا / ترا بورونه كونه از خودشه خانه
آراشیم اوراشیم كوراشیم / عزیز كراشیم كیجای كراشیم
تی امرا بال به بال / دریا كنارا شیم
كوجی كوری من تی نامای ندانم / اگر تی ناما دانم ترا دوخانم
كوجی كری من تی نام ره بمیرم / تی جا هرگز نتانم دس ویگیرم
كوجی كرجی ترای بادبان فوكوشم / كنار سفید رود سامان كونم شم
كنار سفید رودای می توم بیجاره / ایتا كرای اویا می دیل دوچاره
كوجی كری چره اندره ملوسی / اگر صد سال بمانی می عروسی
كوجی كری من تی دور دن نتانم / تی جا بختر ده من گیفن نتانم

مرتبط با این