صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : عبدالحسین مختاباد
آهنگساز : احمدعلی راغب

بـهـار هسـتـی ام، شمشاد بـاغـم، نازنینم چلـچراغم
شكوفا كن لب چون غنچه ات را تا نگیرد غم سراغم
بخنـد ای گلبن ناز كه با تو زندگی باز
بـروی ما بـخـنـدد
اگـرچـه غـصـه كم نیست بخند ای گل كه غم نیست
كه ره بـر ما ببنـدد
زندگی كن عـاشـقـانـه تـا بـسـازی بـا زمـانـه
عزیزا زندگانی كم نیرزد
همه دنیا به یك دم غم نیرزد
غم و شادی چو بی قیمت سرآید
دریغ از عشق گر آنهم نیرزد
زندگی كن عـاشـقـانـه تـا بـسـازی بـا زمـانـه
غم و شادی چو بی قیمت سرآید
همه دنیا به یك دم غم نیرزد
دریغ از عشق گر آنهم نیرزد
زندگی كن عـاشـقـانـه تـا بـسـازی بـا زمـانـه

مرتبط با این