صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : علیرضا چنگیزیان

متن ترانه :
كجا رتن كجارتن روزیا كه خو خو وا او آیمیا شیرینش 2

هر كه چنین آفتی آورد ای خدا حشك با زمینش
دلم تنگه دلم تنگه د دس ای زمونه

بیا ای دوس دلم تنگه گرمیكن به و حونه

رتم گشتم رتم گشتم كیچه و كیچه گرد ای شهره سراغت

هر جا میرم هر چی میینم زندگیم سرده د داغت

دلم تنگه دلم تنگه د دس ای زمونه

بیا ای دوس دلم تنگه گرمیكن به و حونه

د ایچه تا د ایچه تا شهر یارونم خیلی خیلی دیره دیره

د فراغت دونم آخری قلب بیمارم میمیره

دلم تنگه دلم تنگه د دس ای زمونه

بیا ای دوس دلم تنگه گرمیكن به و حونه

ترجمه:
كجا می روند روزهای خوب و آدمهای خوب
هر كس كه آفت بكارد زمینش خشك میشود

دلم تنگه از دست گذر زمان
بیا ای دوست گرمای خود را به خانه ام ببخش

رفتم كوچه به كوچه تمام این شهر را گشتم
هر كجا كه میروم زندگی ام از دوری تو سرد سرد است


دلم تنگه از دست بی رحمی گذر زمان

بیا ای دوست گرمای وجودت را به خانه ام ببخش

از اینجا تا شهر دوستانم خیلی فاصله است

میدانم كه از فراق تو قلب بیمارم خواهد مرد

دلم تنگ است به خاطر گذر زمان

بیا ای دوست گرمای وجودت را به خانه ام ببخش

مرتبط با این