صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : امید جهان


از صب تا غروب بلم می رونم
با مـرغ هـوا آواز می خـونوم
پـارو می زنـوم تـو دل دریـا
بركـت می بـروم به آشـیونوم


خسته می رسوم تنگ غروب كنـار سـاحل
تنـها می شـیونم چشم انتـظار ِ مرهم ِ دل


یـاد خـاطـرات اون زمـونـا
تا نیـمه شب میخوندیم با جوونـا
خوشـبختی رو می بردیم به خـونه
زنـدگی می كـردیم عاشـقـونـه

مرتبط با این