صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : مهراب عزیزی

چراغ هدایت
هفتاد و دو لاله
نه سای باخه وانیگ
گشتی فدا بیون
تا دین بمینه
تمام هساره یل
وه درد اسیری
گشت مبتلا بیون
تا دین بمینه
هساره ی شویلم! له فصل تیه ریكی له ناو خیون هلاتی
تو نیوری ارا زیو مانگی آرا شه و
چراغ هدایت تو كشتی نجاتی
ترجمه:
هفتادو دو لاله در سایه ی باغبان (امام حسین(ع) همگی جان خود را فدا كردند تا پنای دین استوار بماند.
ستارگان روشن اهل بیت درد اسیری را به جان خریدند تا بنای دین استوار بماند
تو ای ستاره ی شب من! در زمانه ی بیداد دشمنان اسلام از افق شهادت طلوع كردی
زمین از تو نورانی شد تو مهتاب شبهایی
تو چراغ هدایتی كشتی نجاتی

مرتبط با این