صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : حمید علی نیا

آهنگساز : حمید گلشنیمتن ترانه :
ژه هشت دره عشق ته دا
بروه ته دئن هزار هزار ...
رونم له ور صاندقِ ته
تا دلی من بِگره قرار...
نذر و نیازان ده ویژم
تو جاره بفکری له مَه...
خراوَه حالِه دلی مَه
له ور تهَ پشتی مَه خَمه....
پر لی دَخِه،بروه تَه دل
دلدنگ بومه سا حرمِه
پنهِ فقیر بیچارانی
بفکر له مِه،ژه کرمه
رونشتمهَ ور ضرییان...
دستی مِه لهَ داوی ته یهَ
چاوان دشوم وه هِستران...
داغی دلی مِه تَزه یهَ
له تاریهِ نورک بِشین
رونای بِکه دلی برین
دل تِژّه مهَ... مِه نا امید...
ژه دریه خا ، وَ مَگرین....
پر لی دَخِه،بروه تَه دل
دلدنگ بومه سا حرمِه
پنهِ فقیر بیچارانی
بفکر له مِه،ژه کرمه
از هشت دروازه عشق ،
به سمت تو روانه اند.هزاران هزار زائر دلخسته
بگذار در برابر ضریحت بنشینیم
تا بلکه دلم قرار بگیرد
نذر و نیازم را درون ضریحت می اندازم
تا بلکه یکبار ما را نظاره کنی
حال دلمان بدجور خراب است
و در برابر تو قامتی خمیده آورده ایم.
به سمت تو دلم پر میزند
و دلتنگ حرمم
پناه و ملجا درماندگان و بیچاره گانی،
از لطف و کرم ات به من نظر کن.
در برابر ضریحت بنشینم
و دست به دامانت نهاده ام
چشمان خسته ام رابا آب دیدگانم می شویم
و داغ دلم کماکان تازه است
به تاریکی درونم نوری روانه کن
بلکه دل آزرده ام را روشنایی ببخشی
ذلی پر دارم ، امیدوارم
که مرا نا امید از در خانه ات بازنگردانی
به سمت تو دلم پر میزند
و دلتنگ حرمم پناه و ملجا درماندگان و بیچاره گانی،
از لطف و کرم ات به من نظر کن.

مرتبط با این