صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : عثمان محمدپرست

متن ترانه :
هزار مرتبه شستن دهن به مشک و گلاب
هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی ست
گر نبود پرده صفات محمد
خلق بسوزد ز نور ذات محمد (ص)
ساخته چون زر ناب ناسره مس را
پرتو اکسیر التفات محمد (ص)
مستی او از شراب ساقی باقی
مستی باقی ز باقیات محمد (ص)
سایه نهان شد چو آفتاب حقیقت
تافت عیان از همه جهات محمد (ص)
من کیم که در سخنوری زنم دم اعجاز
عاجزم از شرح معجزات محمد(ص)
در صف ایجاب به وقت صولت اعداء
کوه خجل ماند از ثبات محمد (ص)

مرتبط با این