صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : ایرج رحمانپور

متن ترانه :
گته مت که سوز سواری شنه میکه یال اسبت لیسک افتو
دشتی یا حشک نه کردم وا گومل سیر آمو برفامو
خین دل حردم نوششتم د چشمه ت بچه میارو
سیت گتم بیت قه شنگی پا ویر سرودها رو
ده روز نه وردت وا ساز شامیرزا
چنو ناله کردم که سنگ هم وریسنا

مرتبط با این